Kỷ Yếu Theo Vết Chân I-Nhã 2013

by hhinha

+ Thư cha Thành
+ Lời ngỏ

+ Lộ trình hành hương
+ Các ban
+ Các nhóm

+ Nhận diện nhau (hình ảnh)
+ Theo vết chân I-Nhã (Nguyễn Đức Mỹ)

+ Ơn xin mỗi ngày ()
+ Audio các bài giảng

+ bài hướng dẫn cầu nguyện từ linh mục Nguyễn Trọng Tước ngày 08.04.2013
+ bài hướng dẫn cầu nguyện từ linh mục Nguyễn Trọng Tước ngày 15.04.2013

+ Chút gì để nhớ (bút ký nhóm Giacôbê, sr. Thanh Thúy)
+ Nhóm tôi (Anna Vũ Kim Thúy)
+ Nhóm nhỏ yêu thương (Mai Vàng)
+ Nhóm Hồng Ân (nhóm Hồng Ân)
+ Kỷ niệm với nhóm “Chia Sẻ” (Toàn Hiệp)

+ Bước theo vết chân I-Nhã (linh mục Hoàng Tiến Đoàn SJ)
+ Một cuộc gặp gỡ (Danny Nguyễn)
+ Tâm tình người lữ hành (bài viết cho năm 2012)
+ Cardoner river (PLN)
+ Nghe tiếng Ngài (Nguyễn Đức Mỹ)
+ Cuốn theo tình Người (Cát Bụi)
+ Kỷ niệm Manresa (Katharina T)
+ Kỷ niệm hang đá Manresa (Mai Vàng)
+ Montserrat (J.)
+ Rước kiệu Mẹ (DucMY)
+ Thư gửi Mẹ (Mai Vàng)
+ Roncesvalles (Thành viên nhóm Giacôbê)
+ Hành trình (N.)
+ Tình… là thế! (NP)
+ Lâu đài Phanxicô Xaviê (Nguyễn Đức Mỹ)
+ Nụ cười trên khổ giá (Minh Trúc Thanh)
+ Amos m (Amos m)
+ Ngược dòng về nhé (mcP)
+ Chạm (Mai Vàng)
Truyện từ chiếc bình gốm (Therese)
+ Tình yêu (H.)
+ Tỉ T tâm tình (TT)
+ Đố vui nhé (Katharina T)
+ Gặp gỡ (T&F)
+ Ai đi qua đời tôi (Líu Lo)
+ Hồng ân Chúa (TT)
+ Ghi lại chuyến hành hương Bước Theo Vết Chân I-Nhã (Vinh Sơn Đinh Đăng Kỳ)
+ Vu vơ (Katharina Trang)
+ Nhớ ơi (Katharina Trang)
+ Hành hương lưu niệm (Mary Nguyễn)
+ Tâm tình của chuyến hành hương (Anna Vũ Kim Thúy)
+ Tâm tình hành hương (Thanh Quý)
+ Những tâm tình trong chuyến hành hương (Nhung)
+ Dư âm chuyến đi (Mai Hương Ân)
+ Phút hồi tâm cho một chuyến đi (Chuột Nhắt)
+ Biến đổi (Ân Hương)