trước hết là một giao ước

by N.

Kitô giáo ư? Đó là Đức Giêsu Kitô, hiện diện trong chúng ta và phải toả rạng ra xuyên qua chúng ta. Kitô giáo trước hết không phải là một bộ lý thuyết, một luật sống nào đó, nhưng trước hết là một giao ước sống với Thiên Chúa

cardinal Suenens

Advertisements