hỡi anh em

by N.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em:
anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô

Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em:
anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu

Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em:
anh em đã thắng ác thần

Hỡi anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em:
anh em biết Chúa Cha

Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em:
anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu

Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em:
anh em là những người mạnh mẽ;
lời Thiên Chúa ở lại trong anh em
và anh em đã thắng ác thần

Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian

Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,
vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt,
dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của,
tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha,
nhưng phát xuất từ thế gian;
mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó

Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi

Hỡi anh em là những người con thơ bé,
đây là giờ cuối cùng

1 John 2:12-17

Advertisements