lịch trình các khoá Linh Thao 2015 tại Âu Châu

by N.

qua sự hướng dẫn của các linh mục:

+ Joseph Hoàng Quảng SJ
+ Elizalde Thành SJ
+ Michael Nguyễn Thế Minh SJ

nguồn: http://linhthao.de

Advertisements